Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2015

nonemotional
Te skurcze, kiedy widzę kogoś na ulicy, podobnego do - powiedzmy... albo te skurcze, kiedy. Nie, nie chciałem cię spotkać, nie chcę z tobą mówić.
— Marcin Świetlicki
nonemotional
Żadna kobieta nie zapomni swoich marzeń o tym, kogo chciała mieć.
— Hłasko
nonemotional
nonemotional
Mój drogi towarzyszu dziecięcych zabaw, musi pan znaleźć odwagę, by mnie więcej nie widywać, by ze mną więcej nie rozmawiać... jeśli mnie pan kocha choć trochę, proszę to dla mnie uczynić, dla mnie, która o panu nigdy nie zapomni...
— Gaston Leroux: "Upiór Opery"
nonemotional
Pani go kocha! Gdyby go pani nie kochała, nie uciekałaby pani przed nim! Gdyby to był tylko przyjaciel z dzieciństwa, uścisnęłaby pani mu rękę tak jak wszystkim innym... Gdyby go pani nie kochała, nie wyrzuciłaby go pani za drzwi!
— Gaston Leroux: "Upiór Opery"
nonemotional
nonemotional
Dlaczego czasami tak trudno jest rozmawiać? Zamiast prośby o wyjaśnienia serwujemy chłodne spojrzenia. Zamiast żartu - milczenie. Potrzebujemy rozmowy jak dobrego jedzenia, a dobrowolnie wybieramy emocjonalna anoreksję. W środku wszystko krzyczy: mów do mnie! obejmij mnie! kochaj mnie! a jedyne co wychodzi z naszych ust, to słowa nie mające żadnego znaczenia.
— Jarosław Borszewicz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl